Våra stadgar

Stadgar för Gotland Påskfestival

* Föreningen Gotland Påskfestivals syfte är att lyfta fram påskens budskap i det offentliga rummet och i kyrkorummet, i första hand genom framförande av klassisk musik men även genom andra konstnärliga uttryck.

* Föreningen skall arbeta för att lyfta fram den klassiska-/konstmusiken på hela Gotland. 

Föreningen Gotland Påskfestivals syfte är att lyfta fram påskens budskap i det offentliga rummet och i kyrkorummet, i första hand genom framförande av klassisk musik men även genom andra konstnärliga uttryck 

* Föreningen driver verksamheten som består av att en gång om året genomföra en Påskfestival.

*· Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och väljer styrelsens ledamöter och suppleanter för en tid av ett år. Styrelsen består av: ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter och eventuellt två ersättare.

* Verksamhetsåret varar från söndagen, sju veckor efter påskdagen till lördagen, sju veckor efter nästa års påskdag.

* Årsmötet väljer två revisorer.

* Ändringar av stadgarna kan enbart beslutas av årsmötet.

* Årsmötet äger rum innan mai månads utgång.

* Vid upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar Musikaliska Sällskapet, Visby. För att föreningen ska upplösas måste extra årsmöte hållas. Beslutet kan fattas med 2/3 majoritet.

* Kallelse till årsmöte ska tillkännages senast två veckor före årsmötet. Ordförande kallar till årsmötet. Verksamhetsberättelse, dagordning, valberedningens förslag samt balans och resultaträkning ska tillgängliggöras för föreningens medlemmar samtidigt med årsmöteskallelsen.

* Årsmötet väljer valberedning bestående av två personer varav en är sammankallande. Valberedningen väljs varje år.

* Föreningen Påskfestival Gotland är politiskt obunden och arbetar på ideell grund.