FÖRENINGENS STADGAR

Stadgar för Påskfestival Gotland

Fastställda vid bildandet av Påskfestival Gotland, senast uppdaterade vid årsmötet 2021-09-17

FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Föreningen Påskfestival Gotland är politiskt obunden och arbetar på ideell grund.

Föreningens primära verksamhet är att en gång om året genomföra en Påskfestival.

Föreningen har som syfte att lyfta fram påskens budskap i det offentliga rummet och i kyrkorummet, i första hand genom framförande av klassisk musik men även genom andra konstnärliga uttryck på hela Gotland.

Föreningen skall genom festivalen aktivt arbeta för att inspirera och stimulera gotländska barn och ungdomar som har utmärkt sig inom sitt konstnärliga område, samt bidra till att utveckla ett talangsamarbete på ett lokalt, nationellt och internationellt plan.

Föreningen skall arbeta för att sprida sin verksamhet geografiskt över hela Gotland och att aktivt inkludera landsbygden i deltagandet och genomförandet av festivalen.

HEOMORT

Föreningen har sin hemort i Visby, Gotland.

MEDLEMSKAP

§1 Medlem i föreningen kan vara den som anhåller om medlemskap och betalt sin medlemsavgift. Det uppfordras att bidra till föreningens verksamhet genom frivilligt arbete

§2 Medlem:

 • har rätt att delta i föreningens medlemsmöten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Kan arbeta frivilligt
 • Ges möjlighet till fortlöpande information om föreningens angelägenheter genom föreningens hemsida eller annan mailkommunikation
 • Ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen men har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

STYRELSEN

§3 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen mellan årsmötena

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen/verksamhetsplan med budget för innehavande och kommande år och initierar 2 medlemsmöten (ex. Årsmötet + presentation av festivalens program för årets säsong).
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel/budget.
 • Att förbereda årsmötet

§4 Styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal ledamöter, minst bestående av ordförande samt två ytterligare styrelsemedlemmar. Därutöver tillkommer två suppleanter.

§5 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i §15 bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanter bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte.

Styrelsen utser inom sig de poster som behövs t.ex. konstnärlig ledare, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§6 Styrelsen utser en konstnärlig ledare för Påskfestivalen och dess verksamhet. Valet sker för 2 år i taget. Den konstnärlige ledaren är fristående från styrelsen och bjuds in till styrelsemöten enligt överenskommelse med ordförande.

Konstnärliga ledarens ansvar är att skapa den konstnärliga delen av programmet för föreningens festival och annan eventuell verksamhet som styrelsen och stadgarna medger, enligt uppdragsbeskrivning. Den konstnärliga ledaren bör ha sin förankring i den klassiska musiken.

Det är önskvärt att personen som väljs till konstnärlig ledare kan uppvisa en personlig karriär som utövande konstnär inom klassisk musik, samt ett stort nätverk och internationella kontakter.

Styrelsens ansvar är att godkänna planen för genomförande av det konstnärliga programmet enligt ekonomiska ramar och enligt målen i stadgarna för föreningen

§7 Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör.

§8 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§9 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

§10 Verksamhetsåret och räkenskapsåret är 1/8-31/7 varje år. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

§11 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

ÅRSMÖTEN

§12 Föreningen håller årsmöte innan 20 september varje år. Styrelsen bestämmer tidspunkt och plats för årsmöte och övriga möten.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungörs senast 2 veckor före mötet genom annons i mötet och utskick till medlemmar.

§13 Varje medlem om är närvarande har rösträtt på möte - åldersgräns minst 16 år.

§14 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet. Även styrelsen har rösträtt.

§15 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

2 Fastställande av dagordning.

3 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

4 Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.

5 Redogörelse för föregående års verksamhet, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

6 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8 Val av:

 • Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
 • Styrelseledamöter för en tid av 2 år
 • 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning (hälften av styrelseledamöterna väljs vartannat år och suppleanter väljs alltid på två år)
 • 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
 • Val av valberedning: 2 personer

9 Behandling av förslag/motioner, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem mest 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.10 Övriga frågor

10 Övriga frågor

11 Mötets avslutande

EXTRA ÅRSMÖTE

§16 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till årsmötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller liknande. Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

BESLUT, OMRÖSTNING

§17 Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nej rop) eller efter omröstning (votering - öppen eller sluten) om sådan begärs. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Med undantag för de i §18 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet..

STADGEÄNDRING

§18 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster bifaller beslutet, på två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara föreningens ordinarie årsmöte och med minst två veckor mellanrum.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

§19 Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara föreningens ordinarie årsmöte och med minst två veckors mellanrum. För att föreningen ska kunna uppläsas krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet. Vid upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar Musikaliska Sällskapet, Visby