PROTOKOLL 2018

Protokoll från årsmöte i föreningen Påskfestival Gotland

Datum: 29/8 2019 Tid: 19.00-20.00 Plats: Kulturskolan Visby

Närvarande:

Närvarande:

Linnea Tibell

Maj Wennerdahl

Dan Eiderfors

Gisela Herb

Camilla Båge

Annika Hansson Gardelius

§1 Mötets öppnande

Gisela Herb hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Linnea Tibell till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Camilla Båge till mötets sekreterare.

§4Val av person att justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Annika Hansson Gardelius och Gisela Herb

§5 Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att välja at godkänna dagordningen

§6 Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av Gisela Herb och Dan Eiderfors. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen och lägga dom till handlingarna.

§7Revissionsberättelsen och fastställande av balansräkningen.

Revisorns berättelse läses upp av Gisela Herb eftersom Robert Nyström inte kunde medverka på årsmötet, Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§9Val av ordförande

Årsmötet beslutade att välja Gisela Herb till ordförande (Omval)

§10 Val av övriga ledamöter

Omval på Annika Hanson Gardelius och Ingrid Rodebjer på (2 år)

Avgående ledamöter: Dan Eiderfors

Årsmötet beslutade att välja Alice Johansson

på (1 år) fyllnadsval.

§11 Val av suppleanter

Omval på (1 år) Erik Tibell och ny val på Maj Wennerdahl (1år).

§12 Val av revisorer

Årsmötet beslutade att välja Karin Halling på (1 år)

Styrelsen får uppgift att fråga Hasse Holm eller Ulf Christoffersson

för val på (1 År).

§13 Val av valberedningen

Förslag till valberedningen presenterades. Årsmötet beslutade att välja Linnea Tibell

(omval på 1 år) Styrelsen får till uppgift att hitta en person till att ingå i valberedningen.

§14 Verksamhetsplan för kommande år

Verksamhetsplanen för kommande år presenterades av Gisela Herb

§15 Beslut om stadgeändringar för föreningen/ förslag och inkomna motioner.

Årsmöte godkände följande stadgeändringar:

-Stadgeändring §4 " styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal ledamöter, minst bestående av ordförande samt två ytterligare styrelsemedlemmar.

Där utöver tillkommer två suppleanter".

För att stadgeändringar kan göras behöver styrelsen ett extra årsmöte för att besluta detta.

-motion från Gisela Herb gällande medlemsavgifter se §16

§16 Medlemsavgifter för kommande år

Enskild medlem :150 kr - 50% rabatt på inträde

Familj 300 kr - 50% rabatt på inträde

Juridisk medlem :1000kr - 2 biljetter med 50% rabatt

§17 Övrigt

Inga övriga frågor.

§18 Tacktal av Gisela Herb

Gisela Herb tackade styrelsen och avgående styrelsemedlem för insats med att arrangera

Påskfestivalen Gotland 2019.

§19 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat.

__________________________ ____________________________

Vid protokollet, Camilla Båge Justerare, Gisela Herb

_____________________________

Justerare, Annika Hansson Gardelius