PROTOKOLL 2018

Protokoll från årsmöte i föreningen Påskfestival Gotland

Datum: 31/5 2018 Tid: 19.00-20.00 Plats: Visby Domkyrkas församlinghem

Närvarande:

Camilla Båge
Dan Eiderfors
Gisela Herb
Robert Nyström
Linnea Tibell
Maria Thomassen
Maria Wernberg

§ 1 Mötets öppnande
Gisela Herb hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Linnea Tibell till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Maria Wernberg till mötessekreterare.

§ 4 Val av person att justera protokollet
Årsmötet beslutade att välja Robert Nyström och Maria Thomassen att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen.

§ 6 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
Beslutades att årsmötet var enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av Gisela Herb och Dan Eiderfors. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen.

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisionsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet av Robert Nyström. Revisorerna Robert Nyström och Hans-Erik Holm hade en anmärkning: bokslut bör ske två till tre veckor före årsmötet. Därför bör datum av verksamhets- och räkensakapsåret ses över. I övrigt inga anmärkningar.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Val av ordförande
Årsmötet beslutade att välja Gisela Herb till ordförande (omval).

§ 12 Val av övriga ledamöter och § 14 Val av suppleanter
Avgående ledamöter: Maria Wernberg. Årsmötet beslutade att välja Camilla Båge (omval på 2 år), Dan Eiderfors (omval på 2 år) och Ingrid Rodebjer (omval på 1 år) till ordinarie ledamöter och två suppleanter: Inger Harlevi (omval på 1 år) och Erik Tibell (omval på 1 år). 1 ordinarie ledamot på 1 år vakant. Letar vidare för att finna en fjärde ordinarie ledamot. Posterna fördelas vid det konstituerande mötet.

§ 13 Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja Robert Nyström (omval på 1 år) och Lars Pettersson (nyval på 1 år) till revisorer.

§ 14 Val av valberedning
Förslaget till valberedning presenterades. Årsmötet beslutade att välja Linnea Tibell (omval på 1 år) och Barbro Markström (omval på 1 år efter godkänannade. Barbro kommer att tillfrågas i efterhand) att ingå i valberedningen.

§ 17 Beslut om stadgeändring för föreningen/ förslag och inkomna motioner
Godkännande av stadgeändringar:

  • Stadgeändring paragraf 14. Punkt 8. Tillägg e) val av valberedning: 2 personer. Paragrafnummer 10 skall flyttas. Mötets avslutande blir paragraf 11.
  • Val av styrelse punkt 12b: Väljer 2 ledamöter på 2 år (2 sitter ett år till). 8b ändring Paragraf 14 övriga ledamöter stå för en tid av 2 år.
  • Medlemsavgift: vid årsmötet fastställes medlemsavgiften.
  • Datum för årsmötet. Paragraf 11 i stadgarna: Föreningen håller årsmöte innan den 20 juni. Bokslut 31 maj.

För att stadgeändring skall kunna göras behöver två möten i följd besluta, varav det ena är årsmöte.

§ 18 Verksamhetsplan för kommande år
Verksamhetsplan för kommande år presenterades av Gisela Herb.

§ 19 Nya medlemmar
Påskfestivalens vänner välkomnades som nya medlemmar.

§ 20 Fastställa medlemsavgift för kommande år
Enskild medlem: 150 kr.
Familj: 300 kr.
Juridisk medlem: 1000 kr.

§ 21 Övrigt
Nya dataskyddslagen GDPR. Något som den nya styrelsen får arbeta vidare med.

§ 22 Tacktal av Gisela Herb
Gisela Herb tackade styrelsen, och avgående styrelsemedlem, för insatsen med att arrangera Påskfestival Gotland 2018.

§ 23 Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade årsmötet avslutat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vid protokollet, Maria Wernberg

Justerare, Robert Nyström

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justerare, Maria Thomassen